Hva er etologi?

Etologi kan enkelt beskrives som det biologiske studiet av dyras atferd. Etologi er en fagdisiplin innen biologi og zoologi. Den omfatter atferdsbiologi i vid forstand, og tar utgangspunkt i hvordan dyra oppfører seg i sitt naturlige miljø.
  
Etologer beskriver artens typiske atferd, og de er opptatt av hvordan nervesystemet og hormonene regulerer atferden; hvordan atferden utvikles gjennom medfødte egenskaper, erfaring og læring som et samspill mellom gener og fysiske og sosiale miljøfaktorer; samt hvordan atferden varierer fra art til art og fra individ til individ.
Etologenes hovedtemaer deles gjerne inn i det som kalles proksimate og ultimate problemstillinger. Proksimate problemstillinger er relatert til mekanismer i individet (hva, hvordan) og dekker også individuell variasjon i atferd, mens de ultimate er spørsmål om den evolusjonære historien bak atferden (hvorfor) og omfatter hvorfor ulike arter har ulik atferd. Les mer

Hva arbeider etologer med?

  • Atferdsrepertoaret (kalt et etogram),
  • Fysiologiske og hormonelle mekanismer bak atferd
  • Atferdens funksjon i evolusjonær sammenheng
  • Utvikling av atferden fra foster til voksent individ (som et samspill mellom gener og miljø)

Undersider (1): Nettressurser om etologi
Ċ
Gry Løberg,
4. mai 2012, 07:52